Holiday On The Occasion Of 'Tote' In Pokhara

Aug 14, Kathmandu- On the occasion of 'Tote', a cultural festival of the Gurung community, the Pokhara Municipality has granted a local holiday to the schools operating within the metropolis.

On Tuesday 31st of August, a local holiday has been given to the community and institutional schools and Montessori operating within the metropolis.

Hem Prasad Acharya, Director of the Education Division, informed that the school or Montessori could take the leave from the local leave throughout the year.

May be an image of text that says 'पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गण्डूकन्ुदेश, कास्की पत्र सख्या: ०७९/०८० चलानी 七ይ อv9 KCOER 5OX1 हमेनinfo@pokharamum.gov.np बैभमाडट pokharamun. मिति २०७९।४१२९ कायंपालिकाको हातनरपातिक्रा कार्ंतय कास्की प्रदेश, नेपाल विषय :स्थानीय विदा सम्वन्धमा। श्री पोखरा महानगरस्थित सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय एवं मन्टेश्वरीहरु प्रस्तुत विषयमा पोखरा महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु एवं मन्टेश्वरीहरुले मिति २०७९/४/३१ गते तमु (गुरुड) समुदायले मनाउने टहोटे पर्वको दिन विद्यालयले बर्षभरीमा आफैले गर्न सक्ने स्थानीय विदाबाट कट्टा हुने गरी त्यस पर्वको दिन स्थानीय विदा गर्न हुन अनुरोध छ। हेम प्रसाद' निर्देशक शिक्षा महाशार "नतिजामुधी प्रशासन: समृद्धि सुशासन"'